Test Prep /Score Breakers

Các lớp luyện thi của chúng tôi là những lớp đặc biệt để chuẩn bị cho bài kiểm tra. Các giảng viên sẽ hướng dẫn học viên để đạt được kết quả mong muốn của mình trong IELTS, TOEFL hoặc SAT.

Học sinh học cách làm bài kiểm tra và có các mẹo hữu ích để vượt qua bài kiểm tra chính thức bằng cách trải qua nhiều lần kiểm tra thử.


If you have any question, please feel free to contact us.