Arts and Crafts Summer program Friday activity 2017

No comments

Students showed off their creative side. They had lots of fun making colourful photo books and picture frames. See you again next week!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *