50 bài đọc tiểu học Mỹ dành cho người mới bắt đầu học tiếng Anh (phần I)

2 comments

Gồm 50 bài đọc hiểu cơ bản song ngữ, series các bài đọc dưới đây rất phù hợp với những bạn mới tiếp xúc học tiếng Anh.

 

Bài 1: What’s your name?

T: Hi!
M: Hello!
T: What’s your name?
M: I’m Mary. What’s your name?
T: My name’s Tom. Nice to meet you.
M: Nice to meet you, too.

 

Dịch: Bài 1: Tên bạn là gì?

T: Xin chào!
M: Chào bạn!
T: Bạn tên là gì?
M: Mình là Mary. Tên bạn là gì?
T: Mình tên là Tom. Rất vui được gặp bạn.
M: Mình cũng rất vui được gặp bạn.

 

Bài 2: How old are you?

T: Hello. I’m Tom. Nice to meet you.
M: Hi. My name’s Mary. Nice to meet you, too.
T: How old are you, Mary?
M: I’m six years old. And you?
T: I’m six years old, too.

 

Dich: Bài 2: Bạn bao nhiêu tuổi?

T: Xin chào. Mình là Tom. Rất vui được gặp bạn.
M: Chào bạn. Tên mình là Mary. Mình cũng rất vui được gặp bạn.
T: Bạn bao nhiêu tuổi vậy, Mary?
M: Mình 6 tuổi. Bạn thì sao?
T: Mình cũng 6 tuổi.

 

Bài 3: How do you spell your name?

T: Excuse me! I’m Tom. What’s your name?
M: Hi Tom, my name’s Mary.
T: Pardon?
M: It’s Mary.
T: How do you spell your name?
M: M-A-R-Y. Mary.
T: Oh, thank you. Nice to meet you.
M: Nice to meet you, too.

 

Dịch: Bài 3: Tên bạn đánh vần như thế nào?

T: Xin lỗi! Mình là Tom. Tên bạn là gì?
M: Chào Tom, tên mình là Mary.
T: Xin lỗi, mình chưa nghe rõ?
M: Tên mình là Mary.
T: Tên bạn đánh vần như thế nào?
M: M-A-R-Y. Mary.
T: Ồ, cảm ơn bạn. rất vui được gặp bạn.
M: Mình cũng rất vui được gặp bạn.

 

Bài 4: This is his face

Look! This is a clown.
This is his nose. It’s green.
This is his tongue. It’s red.
This is his hair. It’s blue.
His eyes are black.
His lips are pink.

 

Dịch: Bài 4: Đây là khuôn mặt của anh ấy

Nhìn này! Đó là một chú hề.
Đây là mũi của anh ấy. Nó màu xanh lá cây.
Đây là lưỡi của anh ấy. Nó màu đỏ.
Đây là tóc của anh ấy. Nó màu xanh nước biển.
Mắt anh ấy màu đen.
Môi anh ấy màu hồng.

 

Bài 5: My classroom

Hello. My name’s Hugo. This is my classroom.
This is my desk. It’s a small desk.
This is our globe. It’s heavy.
That is a television. It’s big.
My class has a computer. The computer is for everyone.

 

Dịch: Bài 5: Phòng học của tôi

Xin chào. Tên tôi là Hugo. Đây là phòng học của tôi.
Đây là bàn của tôi. Nó là một chiếc bàn nhỏ.
Đây là quả địa cầu của chúng tôi. Nó nặng.
Đó là một cái TV. Nó rất to.
Lớp chúng tôi có một cái máy tính. Cái máy tính là dành cho tất cả mọi người.

 

Bài 6: Is that a car?

T: That’s right. This is a blue car.
M: Is that a truck?
T: No, it isn’t. It’s a taxi.
M: It’s yellow, Tom. Oh! I see a bike over there.
T: It isn’t a bike, Mary. It is a motorbike.
M: Is it fast, Tom?
T: Yes, it is.

 

Dịch: Bài 6: Đó là xe ô tô à?

T: Đúng rồi đó. Nó là một chiếc ô tô xanh nước biển.
M: Đó là một cái xe tải phải không?
T: Không phải. Đó là xe taxi.
M: Nó màu vàng đó, Tom. Ồ! Mình thấy một chiếc xe đạp ở đằng kia.
T: Đó không phải xe đạp đâu, Mary. Đó là một chiếc xe máy.
M: Nó có đi nhanh không, Tom?
T: Có.

 

Bài 7: What is this?

T: Look, class! I have a rectangle. What color is this?
M: It is purple.
T: That’s right! I have a purple rectangle. And what is this, Mary?
M: It’s a cross. A yellow cross.
T: Good job! And what is this? Hugo, please!
H: It’s a grey circle.
T: Yes. And what color is this?
M: It’s pink.
T: Right! This is a pink star.

 

Dịch: Bài 7: Đó là cái gì?

T: Nhìn kìa, cả lớp! Mình có 1 hình chữ nhật. Nó có màu gì vậy?
M: Nó màu tím.
T: Đúng rồi đó! Mình có 1 hình chữ nhật màu tím. Và đây là cái gì vậy, Mary?
M: Đó là 1 hình chữ thập. 1 hình chữ thập màu vàng.
T: Rất tốt! Và đây là cái gì? Xin mời Hugo!
H: Đó là 1 vòng tròn màu xám.
T: Đúng. Và đây là màu gì?
M: Đó là màu hồng.
T: Chính xác! Đó là 1 ngôi sao màu hồng.

 

Bài 8: It’s a long ruler

T: Look! That is my book. It’s thick.
M: And this is my book. It’s thin.
T: This is my ruler. It’s short.
M: Oh! I have a ruler, too. It’s long.
T: And this is my eraser. It’s small.
M: I have a big eraser. That is my schoolbag.
T: Wow! It’s a heavy schoolbag.
M: That’s right.
T: My schoolbag is light.

 

Dịch: Bài 8: Đó là một chiếc thước kẻ dài.

T: Nhìn này! Đó là quyển sách của mình. Nó dày.
M:Và đây là sách của mình. Nó mỏng.
T: Và đây là thước kẻ của mình. Nó ngắn.
M: Ồ! Mình cũng có thước kẻ. Nó dài.
T: Và đây là viên tẩy của mình. Nó nhỏ.
M: Mình có 1 viên tẩy to. Đó là cặp sách của mình.
T: Wow! Nó là 1 cái cặp sách nặng.
M: Đúng vậy
T: Cặp sách của mình nhẹ.

 

Bài 9: Tom is a bad boy?

Hi. My name is Tom. I’m six years old.
This is my schoolbag. It’s clean.
I am strong.
I am fast.
I am good.

 

Dịch: Bài 9: Tom có phải là 1 cậu bé hư không?

Xin chào. Tên mình là Tom. Mình 6 tuổi.
Đây là cặp sách của mình. Nó sạch sẽ.
Mình khỏe mạnh.
Mình nhanh nhẹn.
Mình ngoan ngoãn.

 

Bài10: My pants are blue.

Hi. My name is Mary.
This is my wardrobe.
I have a coat. It’s blue.
I have a skirt. It’s yellow.
I have gloves. They are green.
I have shoes. They are red.

 

Dịch: Bài 10: Quần của tôi màu xanh nước biển

Xin chào. Tên tôi là Mary.
Đây là tủ quần áo của tôi.
Tôi có 1 cái áo khoác. Nó màu xanh.
Tôi có 1 chiếc váy. Nó màu vàng.
Tôi có găng tay. Chúng màu xanh lá cây.
Tôi có đôi giày. Chúng màu đỏ.

 

Bài 11: There’s a birthday cake on the table

My name is Nick. I’m seven years old.
Today is my birthday. I’m in the living room with my parents and friends.
There is a cake on the table.
There are balloons, cookies, watermelons and pineapples on the table, too.
There are seven candles on the cake.
There is chocolate on the cake. I like chocolate.

 

Dịch: Bài 11: Có một chiếc bánh sinh nhật ở trên bàn

Tôi tên là Nick. Tôi 7 tuổi.
Hôm nay là sinh nhật của tôi. Tôi đang ở trong phòng khách với bố mẹ tôi và bạn bè.
Có một chiếc bánh ở trên bàn.
Ở trên bàn cũng có bóng bay, bánh quy, dưa hấu và dứa.
Có 7 chiếc nến ở trên chiếc bánh.
Có sô cô là ở trên cái bánh. Tôi thích ăn sô cô la.

 

Bài 12: Let’s count

Hello everyone. I’m Mary. This is my classroom. There are ten desks and twenty chairs here.
There are many books and pencils on our desks. That’s computer. It’s next to the board.
There is a picture on the wall. There’s also one globe under the teacher’s table.
I love my classroom so much.

 

Dịch: Bài 12: Hãy đếm

Xin chào mọi người. Mình là Mary. Đây là phòng học của mình. Có 10 chiếc bàn và 20 cái ghế ở đây. Có rất nhiều sách và bút chì ở trên bàn của chúng tôi. Kia là cái máy tính. Nó ở bên cạnh cái bảng.
Có 1 bức tranh ở trên tường. Còn có 1 quả địa cầu ở dưới bàn giáo viên.
Mình rất yêu phòng học của mình.

 

Bài 13 : Stand up!

Be quiet.
Don’t talk, class.
Stand up, please.
Open your book, Trang.
Look at the picture.
Sit down, please.

 

Dịch: Bài 13: Hãy đứng lên!

Trật tự nào.
Cả lớp hãy trật tự.
Hãy đứng lên nào.
Hãy mở sách ra nào Trang.
Hãy nhìn vào bức tranh.
Hãy ngồi xuống.

 

Bài 14 : What do you do at break time?

What do you do at break time?
I play chess.
We play chess.
We don’t play football.

 

Dịch: Bài 14: Bạn làm gì vào giờ nghỉ giải lao?

Bạn làm gì vào giờ nghỉ giải lao?
Tôi chơi cờ vua.
Chúng tôi chơi cờ vua.
Họ chơi cầu lông.
Chúng tôi không chơi bóng đá.

 

Bài 15: This is my family

There are five people in my family.
My parents, my sister, my brother and me.
Who’s that?
He’s my father.
She’s my mother.
She’s my sister.
He’s my brother.
Wow, they look very nice.

 

Dịch: Bài 15: Đây là gia đình của tôi

Có 5 người trong gia đình của tôi.
Bố mẹ tôi, chị tôi, anh tôi và tôi.
Kia là ai?
Ông ấy là bố tôi.
Bà ấy là mẹ tôi.
Cô ấy là chị tôi.
Anh ấy là anh trai tôi.
Wow, họ trông rất đẹp.

 

Contact Us

🏫 45 Vũ Tông Phan, Khu phố 5, An Phú, Quận 2
08 6281 1075 – Hotline: 0933 530 599 (Ms.Trang)
Website: www.globaleducenter.edu.vn

2 comments

Join the conversation
  • Từ Anh Vũ - Sunday May 13th, 2018 reply

    Cám ơn bài viết rất hay của bạn, bài viết rất dễ dạy cho các cháu mới tiếp xúc với tiếng anh. Mọi người thử với các cháu đi ạ

    Michael - Wednesday May 16th, 2018 reply

    Cảm ơn Chị, UEC sẽ liên tục post những bài viết bổ ích nhằm giúp các bé học thêm và nâng cao kỹ năng tiếng Anh ạ. Mong chị luôn ủng hộ UEC chị nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *